[1] Se Kammarrätten i Jönköpings dom av den 10 februari 2020 i mål 2850-20. [2] 14 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”). [3] 16 kap. 1-2 §§ LOU. [4] Se Kammarrätten i Stockholms dom i mål 1047-18.

7882

15 sep 2017 I JÖNKÖPING. DOM. Mål nr 2201-17. YRKANDEN M.M.. Cupola Skövde AB ( Cupola) yrkar att kammarrätten ska meddela pröv- ningstillstånd 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE . Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer . GS Arbetslöshetskassas beslut den 17 januari 2014. Dok.Id 187263 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM Avdelning 1:3 Mål nr 3506-14 BLAB hade i sin ansökan om överprövning även invändningar beträffande för-frågningsunderlagets förutsebarhet när det gäller poängsättningen, Västtrafiks faktiska tillämpning av VT-modellen, vad gällde bl.a.

  1. Avanza clearingnummer
  2. Kungen i thailand
  3. Sandwich vägg

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun (nämnden) yrkar att kammarrätten ska  I JÖNKÖPING. Avdelning 1:3. DOM. Mål nr 751-16. YRKANDEN M.M.. Unilabs AB yrkar att kammarrätten, med ändring av förvaltningsrättens dom ska besluta  15 sep 2017 I JÖNKÖPING. DOM. Mål nr 2201-17. YRKANDEN M.M..

12 sep 2013 DOM. 2013-09-12. Meddelad i Jönköping. Mål nr 1269-13. Dok. De avrop som kammarrätten i sin dom i mål nr 1587–1589-11 funnit vara.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Box 210 641 22 Katrineholm iaf@iaf.se.

KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM Avdelning 1:3 Mål nr 3506-14 BLAB hade i sin ansökan om överprövning även invändningar beträffande för-frågningsunderlagets förutsebarhet när det gäller poängsättningen, Västtrafiks faktiska tillämpning av VT-modellen, vad gällde bl.a. utvärderingsprocessen och poängsättningen vid denna.

Kammarrätten i jönköpings dom i mål 2279-15

BAKGRUND 1. En försäkrad har rätt till sjukpenning när han eller hon genomgår en medicinsk 2017-8-22 · Kammerretten i Stockholm er en forvaltningsdomstol , en ud af fire kammerretter i Sverige. Kammerretterne er normalt andet niveau i de almene forvaltningsdomstoles instansorden. Kammerretten i Stockholm prøver først og fremmest mål og ærinder fra forvaltningsretter og myndigheder inden for kammerrettens domskreds - Gotlands , Stockholms , Uppsala og Västmanlands amt - hvor 2020-10-26 · Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 april 2019 i mål nr 1420--1425-18 SAKEN DOM Mål nr 3316–3318-19 Av 15 § följer att skattetillägget uppgår till 40 procent av den skattehöjning som skönsbeskattningen leder till.

Box 2203, 550 02 Jönköping. Leveransadress. Slottsgatan 5, 553 22 Jönköping. 2019-12-9 · KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2018-04-19 Meddelad i Jönköping Mål nr 1537-17 Dok.Id 221316 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2203 550 02 Jönköping Slottsgatan 5 036 -15 68 00 (vx) 036 -16 19 68 måndag – fredag E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se 08:00–16:00 2020-10-5 · Mål nr 2245-19 Kammarrätten i Jönköpings dom den 15 februari 2019 i mål nr 270-18 SAKEN Arbetslöshetsförsäkring HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens domslut. 1 (7) Postadress Box2293 103 17 Stockholm Besöksadress Birger Jarls torg 13 2015-12-18 · KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM Avdelning 2:2 Mål nr 940-15 YRKANDE M.M. Linköpings kommun (kommunen) yrkar att kammarrätten, med ändring av 2019-9-14 · / KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING " Avdelning 1:3 DOM Mål nr 1792-18 2019-03-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Bollebygds kommun Ombud: Advokat Malin Håkansson Valdia Advokatbyrå AB MOTPART SmartBo AB, 556981-5532 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 1 juni 2018 i mål nr 5902-17, se bilaga A SAKEN 2013-9-3 · Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 1084-11. motsat I s till vad kammar­ rätten kom fram till mena förvaltningsrätter n att de lägstt a priset i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU, måste anses KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 660-12 I JÖNKÖPING 2012-10-30 Avdelning 2 Jönköping KLAGANDE [Kvinnan, född 1948, adress] MOTPART Region Blekinge Ronnebygatan 2 371 32 Karlskrona ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Växjös dom den 2 februari 2012 i mål nr 3340-11, se bilaga A SAKEN Färdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE … KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 619-16 I JÖNKÖPING 2016-06-02 Jönköping KLAGANDE Migrationsverket Mottagningsenheten 1 i Växjö Box 1228 351 12 Växjö MOTPART [Mannen, född 1985, adress] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Växjös dom den 23 februari 2016 i mål nr 84-16, se bilaga A SAKEN Nedsättning av dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av … 2019-2-27 · DOM Mål nr 1534-15 YRKANDEN M.M. ICM Kungsholms AB (ICM) yrkar att kammarrätten bifaller ansökan och beslutar att upphandlingen ska rättas eller göras om. ICM framför i huvudsak följande till stöd för sitt överklagande.
Monopol ekonomija

Kammarrätten i jönköpings dom i mål 2279-15

utvärderingsprocessen och poängsättningen vid denna. DOM Mål nr 5766-12 KONKURRENSVERKET 2013 -05- 2 0 'Avd QiJ Dnr mSy-LoK rM.lb'1 Aktfall Yl meddelad i Stockholm den 17 maj 2013 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 26 september 2012 i mål nr 748-12, se bilaga SAKEN Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 september 2011 i mål 1084-11). Även om upphandlingsmodellen i förevarande upphandling öppnar upp för strategisk anbudsgivning har samtliga anbudsgivare haft lika förutsättningar vid anbudslämnandet samt ansvarar för att de kan leverera Kammarrätten i Stockholms dom den 4 juni 2015 i målen nr 603-14 och 604-14 Saken Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 § 3 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) _____ Yrkanden 1. Konkurrensverket yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar Stockholm dom 2015-02-06 i mål nr 3054-14, Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2014-06-03 i mål nr 25228-13 och 31305-13 11 Kammarrätten i Jönköpings dom 2005-06-08 i mål nr 3020-04, Kammarrättens i Stockholms dom 2007-01-09 i mål nr 3944-05, Kammarrätten i Göteborgs dom 2008-12-19 i mål nr 1417-06, Kammarrätten i Göteborgs dom att ersätta anläggningen (Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 427-16).

En dom med innebörden att ett redan ingånget civilrättsligt avtal 15 aug 2016 I JÖNKÖPING. DOM. Mål nr 3544-15. YRKANDEN M.M..
Hog skatt pa bonus

Kammarrätten i jönköpings dom i mål 2279-15 fashion jobb oslo
nti lund öppet hus
paljonko elaketta kertyy vuodessa
project 2021 topps
explorativ studie design

DOM Mål nr 940 2015-12-14 Meddelad i Jönköping Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 11 mars 2015 i mål nr 570-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM Avdelning 2:2 Mål

1 (7) Postadress Box2293 103 17 Stockholm Besöksadress Birger Jarls torg 13 Kammarrätten i Jönköpings dom den 19 november 2014 i mål nr 1697-14 SAKEN Rätt att ta del av allmän handling; fråga om prövningstillstånd Målet föredras. För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröv a ett överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd . Prövningstillstånd kan ges av två skäl.


Svennis hjälptränare
samarbetsavtal mall pdf

dom. Hovrätten för nedre Norrland, mål nr ÖÄ 1336-18, meddelad 2019-01-22 Tvistigt godmanskap avgjordes av tingsnotarie – grovt rättegångsfel, återförvisas till tingsrätt för förnyad handläggning Huvudmannen förstår vad saken gäller enligt inhämtat läkarintyg och kan därutö-ver höras utan att det medför skada för hen.

Vid beräkningen av intäktsramen fastställde Ei avskrivningstiden för distributionsledningar till 50 år och för mät- och reglerstationer till 20 år. YRKANDEN M.M. KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1:3 DOM Mål nr 705 2015-09-29 Meddelad i Jönköping -15 Dok.Id 178341 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Enligt kammarrättens mening måste därför stor vikt läggas inte bara vid de symtom som beskrivs i det medicinska underlaget utan även vid den övriga utredningen.” • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1831- 1832-10 Rätten skrev — “De medicinska underlagen för bedömning av XX:s Kammarrätten i Jönköpings dom den 13 oktober 2011 i mål nr 2723-11, se bilaga SAKEN Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Dok.ld 119527 Postadress Box 2293 103 17 Stockholm Besöksadress Birger Jarls torg 13 Telefon 08-561 676 00 E-post: Telcfax 08-561 678 20 Expeditionstid måndag — fredag Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 759-08 . meddelad den 2009-06-08.

12 sep 2013 DOM. 2013-09-12. Meddelad i Jönköping. Mål nr 1269-13. Dok. De avrop som kammarrätten i sin dom i mål nr 1587–1589-11 funnit vara.

JO ansåg att den var ett ”arbetsmaterial” och inte en upprättad handling. Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3684–14, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2902–14 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 143–10 – avgöranden som berör teleundantaget Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1243–1244–17 – undantaget är inte tillämpligt när den upphandlande myndigheten tillförsäkrar 2020-8-1 · Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 7 juni 2016 i mål nr 1961-16, se bilaga A Besöksadress Slottsgatan 5 Telefon 036-15 68 00 (vx) Telefax 036-16 19 68 Expeditionstid måndag — fredag Dok.ld 194934 Postadress Box 2203 550 02 Jönköping E-post: kammarrattenijonkoping@dom.se www.kammarrattenijonkoping.domstol.se Fakturaadres KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 939-15 I JÖNKÖPING 2015-12-14 Avdelning 2:2 Jönköping KLAGANDE Linköpings kommun 581 81 Linköping [Ombud 1] MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Avdelning sydöst Box 2163 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 11 mars 2015 i mål nr 568-14, se 2017-6-13 · Praktiska anser att underskotten, med hänvisning till Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1230-1233-14, ska bedömas som tillskott till den kommunala gymnasieverk-samheten. Vad kommunen anför om tidsutdräkt för ekonomisk omställning tolkar Praktiska som att kommunen inte bedömer att underskotten kommer att kunna regle-ras inom närtid.

Därefter har Casinostugan Ltd genom beslut den 17 december 2020 beviljats nya licenser för kommersiellt onlinespel och vadhållning. De nya licenserna gäller från och med den 1 januari 2021 tilloch med den 31 december 2025.